جستجوی پزشکان

دعاوی حقوقی

۱۳۹۷-۰۷-۰۳

دعاوی حقوقی بی شک ، اجتناب از یک دعوای حقوقی ،بسیار بهتر و ارزان تر از طرح آن را در دادگاه است با این حال ،برای شما مهم است بدانید که در طول خدمت خود ،ممکن است درگیر یک دعوای حقوقی شوید. شما ممکن است به عنوان یک شاهد یا بخشی از گروهی که تحت پیگرد است،فراخوانده شوید. از نقطه نظر پیشگیرانه ، داشتن شیوه ای خوب بر بالین بیمار و مهارت های اجتماعی شامل مهارت های خوب ارتباطی ،تا حد زیادی از احتمال انجام یک کار حقوقی بر ضد شما ،می کاهد. «لطفاٌ» ،«متشکرم »،«آیا ممکن است » و «متأسفم » می توانند مهم ترین کلماتی باشندکه یک دست اندرکار بخش قبل از بیمارستان ،می آموزد تا مورد استفاده قرار دهد. اگر کارکنان ،گستاخ وخشن باشند،به طور غیر مستقیم القا می کنند که بقدر کافی نگران بیمار نیستند وبه دیگران نوعی عدم علاقه به انجام مراقبت مناسب از بیمار را نشان می دهند. یکی از مواردی که اقد

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

قانون دسترسی عمومی به دفیبریلاسیون یکی از زمینه هایی که در مراقبت های قلبی اورژانس ،به سرعت در حال رشد است،تلاش های قانونگذاری مربوط به دسترسی عمومی به دفیبریلاتورهاست . خیلی از ایالت ها مقرراتی را که قوانین ومقررات گودساماریتان قصد انجام آن را دارند، یا تصویب کرده اند یا در حال تصویب آن هستند،ولی در این مورد بر دفیبریلاسیون با استفاده از دفیبریلاتورهای خارجی خودکار (AEDs ) ، متمرکز هستند . در برخی موارد ،عبارتی درباره AEDs به قوانین ومقررات جاری گودساماریتان اضافه شده است. همچنان که دسترسی به این شگفتی های فن آوری افزایش می یابد، امیدهایی وجود دارد که مصونیت ایجاد شده به وسیله این قوانین ومقررات گودساماریتان /AED ،کسانی را که با AED سرو کار دارند،تشویق کند تا بیمار دچار حمله ناگهانی قلبی را با این وسیله ،تحت مراقبت قرار دهند.با توجه به تحقیقاتی که هم اینک دربار

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

گرفتن رضایت برای درمان از یک منطر قانونی واخلاقی ،بیماران حق دارند درباره مراقبت های پزشکی که به آنها ارائه می شود،تصمیم بگیرند.با این که ممکن است یک بیمار همانند شما یا من تصمیم نگیرد،ولی حق دارد تا خود تصمیم بگیرد. در برخی مواردممکن است این تصمیم «بد » باشد،ولی محاکم از مدت ها قبل ،با به رسمیت شناختن استقلال بیماران ،به آسانی حق تصمیم گیری را به آنها داده اند،صرف نظر از این که تصمیمشان خوب یا بد باشد. هر گاه ممکن باشد،مراقبت های پزشکی باید تنها بعد از این که بیمار رضایت داده باشد،انجام شوند.رضایت با اطلاع قلبی ،مطلوب ترین شیوه ای است که تصمیم گیری باید براساس آن انجام شود.«با اطلاع قلبی »یعنی بیمار از شرایط جاری پزشکی وانتخاب های درمانی درک خوبی دارد.« رضایت» نشانه دادن اجازه ای است که براساس آن ، مداخلات پزشکی انجام می شوند. بدین ترتیب ،رضایت با

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

ملاحظات قانونی  این فصل به برخی جنبه های قانونی کلیدی در مراقبت های پزشکی اورژانسی اشاره می کند. درباره خطر بالقوه دعاوی حقوقی مربوط به درمان بیماران قلبی یا دیگر بیمارانی که فوت کرده اند یا نتیجه بد دیگری داشته اند،به شما هشدار داده می شود وگفته می شود که چگونه از خود محافظت کنید. شما درباره رضایت شفاهی یا ضمنی برای درمان ،گستره قوانین گود ساماریتان و وصیت نامه ها ودستورات مبنی بر عدم احیاء مطالبی خواهید آموخت . دادن گواهی ودیگر جنبه های دعاوی حقوقی نیز مورد بحث قرار می گیرند. متأسفانه ،نتایج بد در بیمار ،بخشی از اقدامات پزشکی است . بعضاٌ، علیرغم تلاش شما برای ارائه بهترین مراقبت ها به بیمار ،بیمار شما «بدتر می شود»وقتی چنین اتفاقی می افتد،مداخلات مراقبتی با هدف اجتناب از یک نتیجه فاجعه آمیز مثل مرگ ، شدت می یابند.با این که بسیاری قلبی کاملاٌ بدحال هستند،و

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

کار گروهی و EMS موفقیت در رشته   .EMS ،همواره به توانایی امدادگران  .EMS ودیگر کارکنان برای همکاری سریع با یکدیگر و تشکیل یک گروه هماهنگ ،بستگی دارد. شاید مثالی بهتر از مراقبت قلبی اورژانس و حمایت های پیشرفته قلبی در این مورد وجود نداشته باشد. دباره این پیشامد فکر کنید،یک مشتری در صف پرداخت یک خواربار فروشی محلی ،در اثر حمله قلبی ناگهانی ،روی زمین می افتد. امدادگران محلی ،ظرف چند دقیقه در صحنه حاضر و   CPRرا شروع می کنند. یک گروه   EMT-B  با امکانات دفیبریلاسیون از همسایگی آن ناحیه ،طرف یکی دو دقیقه بعد،در محل حضور می یابند. آنها دوبار به بیمار شوک می دهند تا ریتم قلبی مناسبی برای خونرسانی ایجاد شود،سپس ضمن شروع انتقال بیمار،به حمایت تنفسی ادامه می دهند. چند مایل خارج شهر ، آنها در ی

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

مرگ پیش بینی شده

  از دیدگاه عملی ،دو نوع مرگ وجود دارد:پیش بینی شده و حاد . هریک از آنها شرایط ودشواری های خاص خود را دارند.در مورد مرگ پیش بینی شده ،برای یک عضو خانواده ،تشخیص یک بیماری انتهایی داده شده است ، وبرای شخس گزینه مرگ در خانه انتخاب شده است . از نظر تاریخی ،فرهنگ برخی کشورها ،اگر نگوییم هیچ ولی اقدامات ناچیزی برای آماده سازی اعضای خانواده وافراد مورد علاقه انجام داده است . مرگ تمیز وشسته و رفته که ما را تلویزیون دیده ایم ،مانند این که شخصی یک یا دو جمله پر معنا به زبان می آورد وسپس سرش به یک سمت می چرخد و به آرامی می میرد ، اگر نگوییم هرگز ،ولی به ندرت اتفاق می افتد. غالباٌ یک حمله تاکیکاردی بطنی یا دیگر آریتمی های قلبی باعث هیپوکسی در مغز بیمار می شود.بیمار روی زمین سقوط می کند ودر بعضی موارد که مغز اکسیژن کافی برای تأمین نیازهای م

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

احساسات ، پزشکی ، و شما

برای بیماران و امدادگران ،بیماری ها یا اورژانس های غیر قابل انتظار ،شرایطی با آدرنالین بالا ایجاد می کند. درهیچ شرایطی ،این احساست بیشتر وقوی تر از زمانی نیست  که فردی به طور ناگهانی قلبی سقوط می کند. اگر دیگران حاضر وشاهد این سقوط باشند،صرف نظر از این که اعضای خانواده ،دوستان یا تنها تماشاگر باشند،تجربه مشاهده مرگ یک انسان ،سخت وفشار آور است.وقتی این اتفاق می افتد،امدادگران   EMS ،با یکی از ترسناک ترین ودشوار ترین جنبه های شغل خود روبرو می شوند:باز گرداندن یک بیمار مرده به زندگی در پیش چشم خانواده ودوستان د.در امدادگران درهمانند اعضای خانواده ،احساسات وهیجانات تحریک می شوند. EMS نیازمند آن است که آرام ،آسوده خاطر ومتمرکز باقی بماند تا بتواند بهترین مراقبت ممکن را ارائه کند.EMT-Bهمچنین ب

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

نحوه مراقبت از خود این فصل میزان بالای تنش وخستگی در بین کاکنان EMS را نشان می دهد و اطلاعاتی در اختیار شما می گذارد تا تشخیص دهید چه زمانی تنش و استرس بر شما یا اعضای گروه  EMS تأثیر می گذارد .فهرست های مفیدی از نشانه های پاسخ های کوتاه مدت وطولانی مدت به استرس وجود دارد،بنابراین شما می توانید دریا بید چه زمانی خودتان یا عضو گروهتان ممکن است به حمایت یا کمک پزشکی نیاز داشته باشید. همانطور که هیچ دردی در قفسه سینه در بیمارانتان نباید از نظر دور بماند ،نشانه های استرس هم باید تشخیص داده شده واقدام مقتضی درباره آنها انجام شود تا شغل یا حتی زندگی یک عضو گروه یا خودتان حفظ شود. در مدت زمان کوتاهی که  EMS به وجود آمده است ،گام های بلندی در جهت پیشرفت مراقبت های بیماران برداشته شده است . به هر حال ،با نگاه به گذشته به نظر می رسد که پیشرفت های زیادصورت گرفته ،با صرف هزینه ای

۱۳۹۷-۰۶-۲۳

ضد افسردگی های سه حلقه ای در مسیر مقابله با افسردگی ،ضد افسردگی های سه حلقه ای (TCAS )، همچنان داروهای خط اول هستند. وقتی TCAs با دوز های تجویز شده ،  مصرف شوند، بعید است عوارض جانبی جدی ایجاد کنند، ضمن این که با اثرات خود، به افراد بی شماری کمک کرده اند که زندگی طبیعی داشته باشند،با این حال وقتی در مقادیر زیادی مصرف شوند، چه به صورت تصادفی وچه با هدف خودکشی ، TCAs در زمره داروهایی هستند که بیشترین سمیت قلبی را دارند. زمانی که این داروها به همراه الکل مصرف شوند،کشندگی بالقوه آنها ،بیشتر هم می شود.در شرایطی که احتمالاٌ TCA با دوز زیاد مصرف شده ، حضور سریع ALS ضروری است . اگر این امر ، امکان پذیر نیست ،بیمار فوراٌ باید منتقل شود چرا که این بیماران ممکن است یک دقیقه خوب باشند وبعد بد حال شوند. علاوه بر اکسیژن درمانی ،مراقب علایم ونشانه های پیشرفت سمیت TCA شا

۱۳۹۷-۰۶-۲۳

فعال کننده های سیستم عصبی (The Hi&h  Road )  برآوردهای مربوط به مصرف کوکائین نشان می دهدکه میلیون ها آمریکایی ، مصرف کننده منظم آن هستند. خلوص این ماده در شکل طبیعی اش به صورت برگ های کوکا ، تنها حدود %۲ است . هنگامی که بهصورت هیدروکلرید کوکائین در آید،خلوص این محصول به %۱۰۰ می رسد. کوکائین به شکل پایه آزاد یا کوکائین «کرک » هم ، خلوص بالایی دارد.سمیت کوکائین برای هر فرد،متفاوت است وبستگی به ترکیب خلوص ،مقدار مصرف شده وشیوه مصرف دارد. برای مثال پودر کوکائین که استنشاق می شود،چندین دقیقه بعد ، اثراتش را ظاهر می کند،در حالی که استنشاق تنها یک «پک » کوکائین کرک از طریق یک پیپ ،می تواند پاسخ فیزیولوژیک فوری ،ظرف کمتر از ۱۰ ثانیه ایجادکند. افزایش سریع در ضربان قلب وفشار خون شایع است، همانطور که درد قفسه سینه شایع است وغالباٌ این مسأله باعث تماس وفراخوان EMS می شود. ب

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy
تماس با ما

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن